แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ

โทร 082-1111-023 อีเมล plaeden@yahoo.com Fax: 02-732-0605

 

การทดสอบคุณภาพของงาน แปลเอกสาร โดยเฉพาะ แปลเอกสารด่วน

แปลงาน รับแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็น แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ

โทร 082-1111-023 อีเมล plaeden@yahoo.com Fax: 02-732-0605

วิธีการทดสอบคุณภาพของงานที่ รับแปลเอกสาร นั้น ๆ

เมื่อนักแปล ไมว่าจะเป็น แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ นั้น ได้ผลิตผลงานเสร็จแล้ว ควรอย่างยิ่งที่นัก แปลงาน นั้น ต้องทดสอบดูว่างานที่แปลแล้วนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และมีความถูกต้องของ แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ ว่าแม่นยำ ตรงตามต้นฉบับที่ต้องการแปลนั้นเพียงใด การเลือกใช้คำในงาน แปลไทย นั้น ๆ รวมถึงท่วงทำนองแนวทางการเขียน

มีวิธีการทดสอบ แปลเอกสาร เพิ่มเติม (รวมถึง โดยเฉพาะ แปลเอกสารด่วน)

การแปล โดย แปลกลับ ดู กล่าวคือ เอกสารที่ รับแปล อันได้แก่ แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ เมื่อนักแปลได้แปลเอกสารนั้นเสร็จ ควรมีการลองแปลกลับจากเอกสารที่ แปลภาษา แล้วนั้น กลับเป็นภาษาต้นฉบับที่ต้องการ แปลงาน นั้น เพื่อเทียบเคียงกันว่าใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใด สำหรับ แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ นั้น ๆ ซึ่งควรจะใช้กับงาน แปลเอกสารด่วน แปลงานด่วน เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงงานทุกประเภท โดย ศูนย์แปล แปลด่วน ศูนย์แปลภาษา แปลด่วน ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ แปลด่วน ศูนย์แปลเอกสาร แปลด่วน

แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ วิธีทดสอบคุณภาพ เพิ่มเติม

- การทดสอบความเข้าใจ อันรวมถึง แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ โดยให้อ่านฉบับภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับ (เช่น แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย ก็อ่านภาษาอังกฤษ) (หรือ เช่น แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ ก็อ่านภาษาไทย) แล้วทำแบบทดสอบดู จากนั้น บันทึกผลคะแนนไว้ก่อน แล้วให้อีกคนหนึ่งมาอ่านเนื้อหาส่วนที่แปลแล้วนั้นจากต้นฉบับ (เช่น แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย ก็อ่านไทย) (หรือ เช่น แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ ก็อ่านภาษาอังกฤษ) แล้วทำแบบทดสอบ แล้วจากนั้นเทียบคะแนนดู คะแนนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ ควรจะมีค่าใกล้เคียงกัน จึงจะถือว่างานที่แปลนั้นดี
แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ วิธีทดสอบคุณภาพในทางปฏิบัติจริง
- การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็น แปลอังกฤษ-ไทย แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทย-อังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ เมื่อได้เข้าใจบทที่แปลแล้วนั้น แล้วนำเนื้อหาไปปฏิบัติจริง แล้วดูผลที่ได้ว่าดีมากน้อยเพียงใด ก็คือบททดสอบคุณภาพ ของ ของงานแปลภาษานั้นอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน

ปรัชญา การแปลภาษา โดย ศูนย์แปล แปลเด่น บริการ แปลด่วน

แปลเอกสารด่วน ส่งงานแปลเร็ว ทันใจ มั่้นใจได้ในคุณภาพดีเด่น

บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของศูนย์แปลภาษา แปลเด่น

หน้าหลัก | อัตราค่าบริการ | วิธีการใช้บริการ | ผู้แปลเชี่ยวชาญจริง? | เกี่ยวกับผู้แปล | ประเภทเอกสารที่รับแปล | ทำอย่างไรจึงราคาไม่แพง | เกี่ยวกับการแปลเอกสาร| Top

© Copyright 2009 Plaeden Translation Center , all rights reserved.